IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

REGISTRACIJA NEVLADINE FONDACIJE
"Fondacija Duško Jovanović"

             Republika Crna Gora
             VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
             MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
             I JAVNE UPRAVE
             Broj, 02-3236/07-1
             Podgorica, 11.06.2007. godine


Na osnovu člana 196. Zakona o opštem upravnom postupku i člana 13 Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl. list RCG", br. 27/99 i 30/02), Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave rješavajući po zahtjevu nevladine fondacije naziva FONDACIJA DUŠKO JOVANOVIĆ od 17.05.2007. godine, za upis u Registar nevladinih fondacija, donosi

R J E Š E N J E

UVAŽAVA SE Zahtjev nevladine fondacije naziva FONDACIJA DUŠKO JOVANOVIĆ, sa sjedištem u Podgorici i u Registar nevladinih fondacija upisuje dana 17.05.2007. godine, pod rednim brojem 124, koje će zastupati i predstavljati Jovanović Vojin iz Podgorice, Ul. Jerevanska br. 32, a kojeg zastupa zakonski zastupnik - majka Jovanović Slavica iz Podgorice, Ul. Jerevanska br. 32.

O b r a z l o ž e n j e

Nevladina fondacija naziva FONDACIJA DUŠKO JOVANOVIĆ obratila se ovom Ministarstvu prijavom od 17.05.2007. godine radi upisa u Registar nevladinih fondacija. Uz prijavu je dostavljen osnivački akt i Statut.
Polazeći od navedenog, saglasno članu 13 Zakona o nevladinim organizacijama i primjenom člana 131 Zakona o opštem upravnom postupku riješeno je kao u dispozitivu.
Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema istog pred Upravnim sudom Republike Crne Gore.
Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje ovog Ministarstva Broj: 02-3236/07 od 17.05.2007. godine.

M I N I S T A R
Jusuf Kalamperović