IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Fon­da­ci­ja „Du­ško Jo­va­no­vić” do­di­je­li­la je 27. ma­ja 2013. go­di­ne pri­zna­nja za do­ri­nos i raz­voj is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu u Cr­noj Go­ri. Na de­ve­to­go­di­šnji­cu od ubi­stva glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća pri­zna­nja su uru­če­na no­vi­na­ri­ma „Da­na” i TV „Vi­je­sti” Mar­ku Ve­šo­vi­ću i Se­a­du Sa­di­ko­vi­ću i Is­tra­ži­vač­kom cen­tru MANS. U ime Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS na­gra­du je pri­mio De­jan Mi­lo­vac, iz­vr­šni di­rek­tor te NVO.

Opširnije...

Učesnici skupa imali su priliku da na djelu vide kako se plaća borba za slobodu izražavanja u zemljama kao što je Crna Gora –kazao je Bernard Pakeri, glavni urednik Foruma

Svjetski forum urednika osudio je juče nerasvjetljavanje ubistva urednika i direktora „Dana" Duška Jovanovića, a Slavica Jovanović, čelnik Fondacije posvećene prvom ubijenom crnogorskom novinaru, ocijenila je da njegovo ime i djelo ne smiju biti zaboravljeni.

Opširnije...

U Briselu je 21. i 22 . novembra 2008. godine u organizaciji VVOJ, Holandsko-flamanske asocijacije za istraživačko novinarstvo, održana Evropska konferencija. Na različitim okruglim stolovima, panel diskusijama i predavanjima, prisutni novinari mogli su da razmijene iskustva i poboljšaju međusobnu saradnju. Tokom dodjele godišnje VVOJ nagrade za najbolju istraživačku priču, brojinim novinarima predstavljena je i NVO „Fondacija Duško Jovanović“ iz Crne Gore.

Opširnije...

Održana je jednodnevna konferencija na temu istraživackog novinarstva, posvećena ubijenom uredniku „Dana" i direktoru preduzeća „Jumedia Mont" Dušku Jovanoviću. Gotovo cjelodnevnu konferenciju organizovali su Fond „Evropski centar za radio i novinarstvo" i Trast svjetske službe BBC-a pod pokroviteljstvom Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori, dok je lokalni koordinator konferencije bila „Fondacija Duško Jovanović".

Opširnije...