IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

I dio

P r e a m b u l a

Tri su godine od 27.05.2004. godine ,kada je ubijen moj otac iz one ruke koja nije dozvolila trenutak radosti susreta oca i sina. Trenutka kojeg bih se bar na riječima sjećao,jer nisam ni izašao iz majčine utrobe.

Vrijeme koje dolazi neće izbrisati bol i tugu koju ja i moja majka osjećamo, ali ni veličinu čovjeka čiji lik i djelo nikada u našem narodu neće biti zaboravljen.

Osnivanjem ove Fondacije pokazaćemo svu snagu i mudrost Njegoševe izreke „Blago onom ko dovijek živi imao se rašta i roditi“.

Moj otac je živ i živi. Bog i ovozemaljska pravda neće dozvoliti da njegova žrtva bude nekažnjena.

Želim da trogodišnjicu smrti mojeg oca obilježim nečim vedrim ,plemenitim, humanim i naprednim,nečim dostojnim uspomeni na njega.

Fondacija će biti okrenuta podsticanju i razvijanju slobodnog novinarstva i kroz to razvoju demokratskog i pravičnog društva u kojem će kao i u svim razvijenim zemljama zaživjeti vladavina prava.


OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Statutom Fondacije uredjuju se sljedeći odnosi:- naziv i sjedište Fondacije;
- pečat i štabilj Fondacije;
- znak Fondacije;
- pravila Fondacije;
- unutrašnja organizacija Fondacije;
- organi Fondacije;
- ciljevi i djelatnost Fondacije;
- finansiranje Fondacije;
- kvorum za rad i odlučivanje u organima Fondacije
- saradnja sa drugim nevladinim organizacijama
- prestanak i raspolaganje imovinom Fondacije
- promjene Statuta Fondacije.

 

Član 2.


Statutom Fondacije uredjuju se sva bitna pitanja koja su od značaja za djelovanje i rad Fondacije.


NAZIV I SJEDIŠTE

 

Član 3.

Naziv Fondacije je : „Fondacija Duško Jovanović”.
Sjedište Fondacije je u Podgorici u ul.Jerevanskoj br.32.


PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 4.


Fondacija ima svoj pečat i štambilj.
Pečat Fondacije je okruglog oblika i sadrži naziv i sjedište Fondacije.
Štambilj Fondacije je pravougaonog oblika i sadrži naziv Fondacije ,oznaku za djelovodni broj i oznaku za datum.


ZNAK

Član 5.


Fondacija ima svoj znak.
Odlukom Upravnog odbora utvrdjuje se znak Fondacije.
Znak je zaštićen.

PRAVILA

Član 6.

Upravni odbor Fondacije donosi posebna pravila ( opšta akta ) putem kojih utvrdjuje rad Fondacije i način raspodjele finansijskih sredstava Fondacije .


UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 7.

Fondacija djeluje na teritoriji Republike Crne Gore.


 

ORGANI FONDACIJE

Član 8.

Organ upravljanja u Fondaciji je Upravni odbor Fondacije.
Organ kontrole u Fondaciji je Nadzorni odbor Fondacije.

1.Upravni odbor

Član 9.

Upravni odbor Fondacije odlučuje o:

-programu i pravilima rada Fondacije;
-raspodjeli Budzeta Fondacije;
-upravljanju imovinom Fondacije;
-pravilima rada Fondacije;
-znaku Fondacije;
-usvajanju Završnog računa Fondacije;
-drugim pitanjima od značaja za rad Fondacije;
-poslovniku o svom radu.

Član10.

Upravni odbor Fondacije ima 5 (pet) članova uključujući i predsjednika Upravnog odbora. Osnivači Fondacije,većinom glasova ,postavljaju i razrješavaju predsjednika i članove Upravnog odbora Fondacije. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine sa mogućnošću reizbora.
Upravni odbor se saziva po potrebi. Upravni odbor saziva i njegovim sjednicama predsjedava predsjednik Upravnog odbora. Izuzetno, predsjednik Upravnog odbora je dužan da sazove Upravni odbor u koliko to zahtijevaju ostali članovi Upravnog odbora.

2.Nadzorni odbor

Član 11

Nadzorni odbor fondacije:

- kontroliše ispravnost izvršenja finansijskih odluka u fondaciji:
- kontroliše ukupno finansijsko poslovanje fondacije;
- daje mišljenje o završnom računu fondacije;
- u slučaju potrebe angažuje nezavisnu revizorsku kuću radi ocjene finansijskog poslovanja fondacije;
- donosi poslovnik o svom radu.
Nadzorni odbor fondacije je dužan da jednom godišnje, po predaji završnog računa, podnese osnivaču fondacije izvještaj o ispravnosti finansijskog poslovanja u fondaciji.

Član 12

Nadzorni odbor Fondacije ima 3 (tri) člana, uključujući i predsjednika Nadzornog odbora. Nadzorni odbor imenuje osnivač. Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 (dvije) godine sa mogućnošću reizbora. Nadzorni odbor se saziva po potrebi. Nadzorni odbor saziva i njegovim sjednicama predsjedava predsjednik Nadzonog odbora.

Član 13.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora ne mogu biti ista lica.

CILJEVI I DJELATNOST FONDACIJE

Član 14.

 

Fondacija se osniva kao nevladina organizacija koja ima za cilj da podstiče i stimuliše novinare, da svojim radom, tačnim informisanjem javnosti, bez zaziranja od bilo koje političke strukture ili bilo koje druge moćne organizacije, doprinesu razvoju slobodnog, objektivnog i profesionalnog novinarstva, posebno istraživačkog novinarstva, kako bi novinarska profesija bila ono što treba da bude, a to je javni kontrolor društvenih zbivanja i servis građanima radi što boljih ostvarivanja Ustavom garantovanih prava (svaki građanin "ima pravo da za") a sve u cilju razvijanja demokratskih procesa.

FINANSIRANJE

Član 15.

Fondacija se finansira i stiče imovinu iz sredstava osnivača Fondacije, kao i od donacija pravnih i fizičkih lica i na druge načine u skladu sa zakonom.

Član 16.

Osnivač obezbjeđuje početnu imovinu Fondacije u novčanim sredstvima u iznosu od 1.000 eura.

KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 17.

Organi Fondacije mogu punovažno raditi ukoliko sjednicama prisustvuje većina njihovih članova.
Organi Fondacije donose punovažne odluke većinom glasova prisutnih članova.

SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 18.

Fondacija će u skladu sa Statutom i svojim programskim ciljevima sarađivati sa bliskim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama.

PRESTANAK I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 19.

Fondacija prestaje sa radom:

- na osnovu zakona
- odlukom Upravnog organa.

Član 20.

U slučaju prestanka rada Fondacije, Upravni odbor obavezno donosi odluku o raspodjeli imovine Fondacije.
Imovina se obavezno raspoređuje u humanitarne svrhe.
Ako su sredstva stečena po osnovu ugovora o finansiranju vraćaju se finansijeru.

PROMJENA STATUTA

Član 21.

O donošenju novog Statuta ili promjenama postojećeg odlučuje osnivač Fondacije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Tumačenje ovog Statuta daje osnivač.

Član 24.

Statut stupa na snagu danom upisa Fondacije u registar nevladinih
organizacija.

U Podgorici, 07. m a j 2007. godine

OSNIVAČ
Jovanović Vojin
po zakonskom zastupniku- majci
Slavici Jovanović