IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

 

ORGANI FONDACIJE

Član 8.

Organ upravljanja u Fondaciji je Upravni odbor Fondacije.
Organ kontrole u Fondaciji je Nadzorni odbor Fondacije.

1.Upravni odbor

Član 9.

Upravni odbor Fondacije odlučuje o:

-programu i pravilima rada Fondacije;
-raspodjeli Budzeta Fondacije;
-upravljanju imovinom Fondacije;
-pravilima rada Fondacije;
-znaku Fondacije;
-usvajanju Završnog računa Fondacije;
-drugim pitanjima od značaja za rad Fondacije;
-poslovniku o svom radu.

Član10.

Upravni odbor Fondacije ima 5 (pet) članova uključujući i predsjednika Upravnog odbora. Osnivači Fondacije,većinom glasova ,postavljaju i razrješavaju predsjednika i članove Upravnog odbora Fondacije. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine sa mogućnošću reizbora.
Upravni odbor se saziva po potrebi. Upravni odbor saziva i njegovim sjednicama predsjedava predsjednik Upravnog odbora. Izuzetno, predsjednik Upravnog odbora je dužan da sazove Upravni odbor u koliko to zahtijevaju ostali članovi Upravnog odbora.

2.Nadzorni odbor

Član 11

Nadzorni odbor fondacije:

- kontroliše ispravnost izvršenja finansijskih odluka u fondaciji:
- kontroliše ukupno finansijsko poslovanje fondacije;
- daje mišljenje o završnom računu fondacije;
- u slučaju potrebe angažuje nezavisnu revizorsku kuću radi ocjene finansijskog poslovanja fondacije;
- donosi poslovnik o svom radu.
Nadzorni odbor fondacije je dužan da jednom godišnje, po predaji završnog računa, podnese osnivaču fondacije izvještaj o ispravnosti finansijskog poslovanja u fondaciji.

Član 12

Nadzorni odbor Fondacije ima 3 (tri) člana, uključujući i predsjednika Nadzornog odbora. Nadzorni odbor imenuje osnivač. Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 (dvije) godine sa mogućnošću reizbora. Nadzorni odbor se saziva po potrebi. Nadzorni odbor saziva i njegovim sjednicama predsjedava predsjednik Nadzonog odbora.

Član 13.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora ne mogu biti ista lica.

CILJEVI I DJELATNOST FONDACIJE

Član 14.

 

Fondacija se osniva kao nevladina organizacija koja ima za cilj da podstiče i stimuliše novinare, da svojim radom, tačnim informisanjem javnosti, bez zaziranja od bilo koje političke strukture ili bilo koje druge moćne organizacije, doprinesu razvoju slobodnog, objektivnog i profesionalnog novinarstva, posebno istraživačkog novinarstva, kako bi novinarska profesija bila ono što treba da bude, a to je javni kontrolor društvenih zbivanja i servis građanima radi što boljih ostvarivanja Ustavom garantovanih prava (svaki građanin "ima pravo da za") a sve u cilju razvijanja demokratskih procesa.

FINANSIRANJE

Član 15.

Fondacija se finansira i stiče imovinu iz sredstava osnivača Fondacije, kao i od donacija pravnih i fizičkih lica i na druge načine u skladu sa zakonom.

Član 16.

Osnivač obezbjeđuje početnu imovinu Fondacije u novčanim sredstvima u iznosu od 1.000 eura.

KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 17.

Organi Fondacije mogu punovažno raditi ukoliko sjednicama prisustvuje većina njihovih članova.
Organi Fondacije donose punovažne odluke većinom glasova prisutnih članova.

SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 18.

Fondacija će u skladu sa Statutom i svojim programskim ciljevima sarađivati sa bliskim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama.

PRESTANAK I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 19.

Fondacija prestaje sa radom:

- na osnovu zakona
- odlukom Upravnog organa.

Član 20.

U slučaju prestanka rada Fondacije, Upravni odbor obavezno donosi odluku o raspodjeli imovine Fondacije.
Imovina se obavezno raspoređuje u humanitarne svrhe.
Ako su sredstva stečena po osnovu ugovora o finansiranju vraćaju se finansijeru.

PROMJENA STATUTA

Član 21.

O donošenju novog Statuta ili promjenama postojećeg odlučuje osnivač Fondacije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Tumačenje ovog Statuta daje osnivač.

Član 24.

Statut stupa na snagu danom upisa Fondacije u registar nevladinih
organizacija.

U Podgorici, 07. m a j 2007. godine

OSNIVAČ
Jovanović Vojin
po zakonskom zastupniku- majci
Slavici Jovanović