IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Od samog početka krize na Kosmetu "Jastrebovi" iz NATO-a su pravili pogrešne političke procjene, i normalno na osnovu toga vukli i pogrešne poteze. Na tome vjerovatno mogu zahvaliti i lošim savjetnicima iz Jugoslavije.
Naime, pokušaj da se nezapamćenom, stalnom medijskom presijom, potpomognutom državnim medijima Crne Gore, koji su ponekad svojom ostrašćenošću i tendecioznošću prevazilazili agresora, izazove vještačka podjela na relaciji rukovodstvo SRJ i narod SRJ, doživio je totalni neuspjeh.

Opširnije...

U vječnosti vremena, Ti si živ Duško Jovanoviću. Mrtve su ove godine koje prodjoše. Mrtvi su dzelati koji su pucali u tebe. Strah polako ubija i one koje su ubice platili da nišan okrenu u one za koje smrt ne predstavlja ništa. I kada novinari budu žrtve neizgovorenih riječi, Ti ćeš živjeti. Oni koji znaju po istini tragati-doći će do tebe! Neka se sloboda medija i časno društvo bez kriminala prepoznaju po stupcima novina koje si uradjivao. “Dan“ je ostao svjetionik!

Kada su novinari u dilemi kako da napišu, neka ti pogledaju u oči. Oni koji za to nemaju hrabrosti, neka sramno pognu glave i veličaju ubice .Crvena krv je prepoznatljiva boja slobodnih medija. Mi ne ćutimo. Oni ćute. U njihovom ćutanju ima pravopisnih grešaka. Mi pišemo istoriju novinarstva po tvojoj azbuci. Bol je naš smijeh. Tekstove redigujemo srcem, olovku oštrimo sjećanjem na tebe. Svi smo u redakciji velika slova, i zato ličimo. I hrabre kukavice nas se plaše. Trčimo isto i uz brdo, i niz brdo. Na cilju smo uvijek prvi, sa tobom. Ovo je tvoja priča. Kad jutro svane „ Dan“ je neminovnost. S tobom je slobodnom i hrabrom novinarstvu u Crnoj Gori svanulo jutro!
Mi koji smo tvoji, jer si naš, čuvamo te hrabrošću novinskih stubaca. Od naslova pravimo neprobojne grudobrane. Neka pucaju. Niti se mi možemo sakriti, niti nas oni mogu ubiti-neuhvatljive mete za zlokobne kuršume. Godišnja doba skrivamo izmedju redova. Isti su nam i proljeće, i ljeto, i jesen, i zima.Naše su putanje prohodne. Ti si nam zacrtao trasu. Za tobom, za tobom, za tvojim nogostupom!
Ni litice nas ne plaše. “Tamo je vrh“, govorio si.Naprijed! Čuješ li kako nam je korak čvrst? Eto nas, tu gdje zaborav ne klija, gdje se kuršumi rasprskavaju, gdje srce mirno kuca, bez straha.
Mi smo tu. A vi?
Tu je, sa nama i Duško Jovanović!

Redakcija dnevne novine DAN

Fon­da­ci­ja „Du­ško Jo­va­no­vić „ iz Pod­go­ri­ce (u da­ljem tek­stu: Fon­da­ci­ja), osno­va­na u znak sje­ća­nja na hra­brog no­vi­na­ra i is­traj­nog pre­ga­o­ca is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva na pro­sto­ru Cr­ne Go­re Du­ška Jo­va­no­vi­ća (1964–2004), di­rek­to­ra i glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka dnev­nog li­sta „Dan”, i jed­nog od dvo­ji­ce nje­go­vih su­o­sni­va­ča, usta­no­vlju­je, u skla­du sa čla­nom 3 osni­vač­kog ak­ta, na­gra­du za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo „Du­ško Jo­va­no­vić” i o njoj do­no­si sle­de­ći

 

PRA­VIL­NIK

 

Član 1

Na­gra­da za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo „Du­ško Jo­va­no­vić” (u da­ljem tek­stu: na­gra­da) do­de­lju­je se za ostva­re­nja u is­tra­ži­vač­kom no­vi­nar­stvu, ko­ja su do­pri­nos sa­zna­nji­ma isti­ne o va­žnim či­nje­ni­ca­ma i to­ko­vi­ma ži­vo­ta i ra­da i su­zbi­ja­nju ano­ma­li­ja i dru­štve­nih de­vi­ja­ci­ja u Cr­noj Go­ri i svi­je­tu.

Član 2

Na­gra­da je me­đu­na­rod­na i do­dje­lju­je se sva­ke če­tvr­te go­di­ne.

Član 3

Fon­da­ci­ja ime­nu­je čla­no­ve ži­ri­ja za do­dje­lu na­gra­de. U sa­stav ži­ri­ja, ko­ji ima pet čla­no­va, ula­zi i pred­stav­nik Fon­da­ci­je.

Ži­ri ra­di na osno­vu po­slov­ni­ka ko­ji do­no­si Fon­da­ci­ja.

Ne­spo­ji­vo je član­stvo u ži­ri­ju sa kan­di­da­tu­rom.

Ako je za na­gra­du pred­lo­žen član ži­ri­ja, on se za­mje­nju­je ili od­ri­če kan­di­da­tu­re. Pred­sjed­ni­ka ži­ri­ja bi­ra Uprav­ni od­bor Fon­da­ci­je. U ra­du i od­lu­či­va­nju ži­ri je sa­mo­sta­lan i nje­go­va od­lu­ka je ne­pri­ko­sno­ve­na.

Član 4

Pred­lo­zi za na­gra­du se pod­no­se na osno­vu kon­kur­sa. Kon­kurs je otvo­ren od 1.3. do 30.4.2015. go­di­ne. Ži­ri do­no­si od­lu­ku o na­gra­di do 15. ma­ja, a sve­ča­no uru­če­nje na­gra­de je 27. ma­ja, na dan ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća.

Ako ime­no­va­ni član ži­ri­ja iz bi­lo kog raz­lo­ga ni­je u mo­guć­no­sti da oba­vlja ovu funk­ci­ju, Fon­da­ci­ja ime­nu­je no­vog čla­na.

Član 5

Ra­do­vi ko­ji se pri­ja­vlju­ju na kon­kurs mo­ra­ju bi­ti ob­ja­vlje­ni ili emi­to­va­ni u periodu od 27.05.2011. godine kada je dodijeljena Prva medjunarodna nagrada do 30.4.2015. go­di­ne kada ističe rok za predaju radova. U iz­bor za na­gra­du ula­ze sve no­vi­nar­ske for­me (iz­vje­štaj, in­ter­vju, čla­nak, re­por­ta­ža). Za pri­ja­vu kan­di­da­ta iz štam­pa­nih me­di­ja va­žno je da se na fo­to­ko­pi­ji ili ske­ni­ra­nom tek­stu ja­sno vi­di lo­go no­vi­ne, pot­pis auto­ra i da­tum ob­ja­vlji­va­nja. Uz pri­ja­vu za TV i ra­dio pri­log, po­treb­no je po­sla­ti i po­tvr­du pot­pi­sa­nu od stra­ne ured­ni­ka ili di­rek­to­ra.

Član 6

Pra­vo pred­la­ga­nja ima­ju me­dij­ske ku­će, na­uč­ne usta­no­ve, no­vi­nar­ske or­ga­ni­za­ci­je, ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je pro­fe­si­o­nal­ni no­vi­na­ri i stu­den­ti no­vi­nar­stva iz ci­je­log svi­je­ta. Kan­di­dat će bi­ti oba­vi­je­šten o no­mi­na­ci­ji.

Mo­že se pri­ja­vi­ti sa­mo je­dan is­tra­ži­vač­ki rad ili se­ri­ja ra­do­va na istu te­mu.

Pri­ja­ve za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo iz svi­je­ta pod­no­se se na svom je­zi­ku i na jed­nom od je­zi­ka ko­ji su u slu­žbe­noj upo­tre­bi u Cr­noj Go­ri (cr­no­gor­ski, srp­ski, hr­vat­ski i bo­šnjač­ki).

Član 7

Pred­log  kan­di­da­tu­re za na­gra­du sa­dr­ži:

1. Na­ziv član­ka ili se­ri­je čla­na­ka kao i ime (na) no­vi­na­ra ko­ji su ra­di­li na nji­ma.

2. Sa­že­tak is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­skog ra­da.

3. Te­mu i si­nop­sis pri­če uklju­ču­ju­ći i naj­va­žni­je po­dat­ke do ko­jih se do­šlo.

4. Ocje­nu do­pri­no­sa sa­zna­nju isti­ne o od­re­đe­noj obla­sti dru­štve­nog ži­vo­ta.

5. Ka­ko je pri­ča po­če­la (do­ja­va, za­da­tak, lič­na ini­ci­ja­ti­va i slič­no)?

6. Naj­bit­ni­je iz­vo­de i pri­mje­re iz pred­lo­že­nog is­tra­ži­vač­kog ra­da (fo­to­ko­pi­je na­pi­sa, ka­se­to­fon­ske,   vi­deo i TV-za­pi­se).

7. Po­da­tak da li je ne­ko do­veo u pi­ta­nje isti­ni­tost pri­če – ako je­ste ob­ja­sni­te.

8. Sa­vjet dru­gim no­vi­na­ri­ma ko­ji pla­ni­ra­ju slič­ne pro­jek­te.

9. De­ta­ljan opis ko­ri­šće­ne na­uč­ne me­to­do­lo­gi­je, ka­ko ste po­tvr­di­li re­zul­ta­te me­to­da ko­je ste ko­ri­sti­li, na ko­ji na­čin su te me­to­de do­ve­le do in­for­ma­ci­ja, da li ste tra­ži­li po­moć na­uč­ni­ka – opi­ši­te nji­hov an­ga­žman.

10. Krat­ku bi­o­gra­fi­ju kan­di­da­ta sa fo­to­gra­fi­jom.

11. Obra­zlo­že­nje kan­di­da­tu­re.

Član 8

Ži­ri do­dje­lju­je nov­ča­nu na­gra­du  za tri naj­bo­lja ra­da iz  obla­sti is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva.
Pr­vu na­gra­du či­ni nov­ča­ni iz­nos od 10.000€

Dru­gu na­gra­du či­ni nov­ča­ni iz­nos od 6.000€

Tre­ću na­gra­du či­ni nov­ča­ni iz­nos od 4.000€

Član 9

Na­gra­da se mo­že do­di­je­li­ti istom no­vi­na­ru sa­mo je­dan­put.

Ukoliko na objavljeni međunarodni konkurs bude prijavljeno manje od 15 radova, konkurs će biti poništen a postupak za dodjelu novinarske nagrade Duško  Jovanović obustavljen, te se nagrada neće dodijeliti.

Na­gra­da ne mo­ra bi­ti do­di­je­lje­na uko­li­ko ži­ri sma­tra da ni­je­dan pri­ja­vlje­ni rad ne za­vre­dju­je pri­zna­nje.

Član 10

Pri­ja­ve za na­gra­du, sa obra­zlo­že­njem i do­ku­men­ta­ci­jom do­stup­ne su jav­no­sti pu­tem saj­ta
www.fon­da­ci­ja-­du­skojo­va­no­vic.com.

Član 11

Za­in­te­re­so­va­ne usta­no­ve, or­ga­ni­za­ci­je i po­je­din­ci mo­gu da­ti pri­mjed­be na ob­ja­vlje­ne pred­lo­ge. Pri­mjed­be se u pi­sme­noj for­mi upu­ću­ju ži­ri­ju.

Ži­ri u iz­vje­šta­ju o svom ra­du da­je in­for­ma­ci­ju o upu­će­nim pri­mjed­ba­ma i nji­ho­vom uva­že­nju.

Član 12

Pred­lo­zi za na­gra­du (sa na­zna­kom: za kon­kurs) i pri­mjed­be na pred­lo­ge (sa na­zna­kom: za ži­ri) do­sta­vlja­ju se na adre­su:

Ul. 13. ju­la bb,

81000 Pod­go­ri­ca–Mon­te­ne­gro,

ili na e-mail fon­da­ci­ja­djo­va­Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Član 13

Ovaj pra­vil­nik stu­pa na sna­gu da­nom ob­ja­vlji­va­nja u sred­stvi­ma jav­nog in­for­mi­sa­nja i na saj­tu Fon­da­ci­je
www.fon­da­ci­ja-du­sko­jo­va­no­vic.com i va­ži do ob­ja­vlji­va­nja nje­go­vih do­pu­na i iz­mje­na na isti na­čin.

 

Uprav­ni od­bor Fon­da­ci­je

I dio

P r e a m b u l a

Tri su godine od 27.05.2004. godine ,kada je ubijen moj otac iz one ruke koja nije dozvolila trenutak radosti susreta oca i sina. Trenutka kojeg bih se bar na riječima sjećao,jer nisam ni izašao iz majčine utrobe.

Vrijeme koje dolazi neće izbrisati bol i tugu koju ja i moja majka osjećamo, ali ni veličinu čovjeka čiji lik i djelo nikada u našem narodu neće biti zaboravljen.

Osnivanjem ove Fondacije pokazaćemo svu snagu i mudrost Njegoševe izreke „Blago onom ko dovijek živi imao se rašta i roditi“.

Moj otac je živ i živi. Bog i ovozemaljska pravda neće dozvoliti da njegova žrtva bude nekažnjena.

Želim da trogodišnjicu smrti mojeg oca obilježim nečim vedrim ,plemenitim, humanim i naprednim,nečim dostojnim uspomeni na njega.

Fondacija će biti okrenuta podsticanju i razvijanju slobodnog novinarstva i kroz to razvoju demokratskog i pravičnog društva u kojem će kao i u svim razvijenim zemljama zaživjeti vladavina prava.


OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Statutom Fondacije uredjuju se sljedeći odnosi:- naziv i sjedište Fondacije;
- pečat i štabilj Fondacije;
- znak Fondacije;
- pravila Fondacije;
- unutrašnja organizacija Fondacije;
- organi Fondacije;
- ciljevi i djelatnost Fondacije;
- finansiranje Fondacije;
- kvorum za rad i odlučivanje u organima Fondacije
- saradnja sa drugim nevladinim organizacijama
- prestanak i raspolaganje imovinom Fondacije
- promjene Statuta Fondacije.

 

Član 2.


Statutom Fondacije uredjuju se sva bitna pitanja koja su od značaja za djelovanje i rad Fondacije.


NAZIV I SJEDIŠTE

 

Član 3.

Naziv Fondacije je : „Fondacija Duško Jovanović”.
Sjedište Fondacije je u Podgorici u ul.Jerevanskoj br.32.


PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 4.


Fondacija ima svoj pečat i štambilj.
Pečat Fondacije je okruglog oblika i sadrži naziv i sjedište Fondacije.
Štambilj Fondacije je pravougaonog oblika i sadrži naziv Fondacije ,oznaku za djelovodni broj i oznaku za datum.


ZNAK

Član 5.


Fondacija ima svoj znak.
Odlukom Upravnog odbora utvrdjuje se znak Fondacije.
Znak je zaštićen.

PRAVILA

Član 6.

Upravni odbor Fondacije donosi posebna pravila ( opšta akta ) putem kojih utvrdjuje rad Fondacije i način raspodjele finansijskih sredstava Fondacije .


UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 7.

Fondacija djeluje na teritoriji Republike Crne Gore.


 

ORGANI FONDACIJE

Član 8.

Organ upravljanja u Fondaciji je Upravni odbor Fondacije.
Organ kontrole u Fondaciji je Nadzorni odbor Fondacije.

1.Upravni odbor

Član 9.

Upravni odbor Fondacije odlučuje o:

-programu i pravilima rada Fondacije;
-raspodjeli Budzeta Fondacije;
-upravljanju imovinom Fondacije;
-pravilima rada Fondacije;
-znaku Fondacije;
-usvajanju Završnog računa Fondacije;
-drugim pitanjima od značaja za rad Fondacije;
-poslovniku o svom radu.

Član10.

Upravni odbor Fondacije ima 5 (pet) članova uključujući i predsjednika Upravnog odbora. Osnivači Fondacije,većinom glasova ,postavljaju i razrješavaju predsjednika i članove Upravnog odbora Fondacije. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine sa mogućnošću reizbora.
Upravni odbor se saziva po potrebi. Upravni odbor saziva i njegovim sjednicama predsjedava predsjednik Upravnog odbora. Izuzetno, predsjednik Upravnog odbora je dužan da sazove Upravni odbor u koliko to zahtijevaju ostali članovi Upravnog odbora.

2.Nadzorni odbor

Član 11

Nadzorni odbor fondacije:

- kontroliše ispravnost izvršenja finansijskih odluka u fondaciji:
- kontroliše ukupno finansijsko poslovanje fondacije;
- daje mišljenje o završnom računu fondacije;
- u slučaju potrebe angažuje nezavisnu revizorsku kuću radi ocjene finansijskog poslovanja fondacije;
- donosi poslovnik o svom radu.
Nadzorni odbor fondacije je dužan da jednom godišnje, po predaji završnog računa, podnese osnivaču fondacije izvještaj o ispravnosti finansijskog poslovanja u fondaciji.

Član 12

Nadzorni odbor Fondacije ima 3 (tri) člana, uključujući i predsjednika Nadzornog odbora. Nadzorni odbor imenuje osnivač. Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 (dvije) godine sa mogućnošću reizbora. Nadzorni odbor se saziva po potrebi. Nadzorni odbor saziva i njegovim sjednicama predsjedava predsjednik Nadzonog odbora.

Član 13.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora ne mogu biti ista lica.

CILJEVI I DJELATNOST FONDACIJE

Član 14.

 

Fondacija se osniva kao nevladina organizacija koja ima za cilj da podstiče i stimuliše novinare, da svojim radom, tačnim informisanjem javnosti, bez zaziranja od bilo koje političke strukture ili bilo koje druge moćne organizacije, doprinesu razvoju slobodnog, objektivnog i profesionalnog novinarstva, posebno istraživačkog novinarstva, kako bi novinarska profesija bila ono što treba da bude, a to je javni kontrolor društvenih zbivanja i servis građanima radi što boljih ostvarivanja Ustavom garantovanih prava (svaki građanin "ima pravo da za") a sve u cilju razvijanja demokratskih procesa.

FINANSIRANJE

Član 15.

Fondacija se finansira i stiče imovinu iz sredstava osnivača Fondacije, kao i od donacija pravnih i fizičkih lica i na druge načine u skladu sa zakonom.

Član 16.

Osnivač obezbjeđuje početnu imovinu Fondacije u novčanim sredstvima u iznosu od 1.000 eura.

KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

Član 17.

Organi Fondacije mogu punovažno raditi ukoliko sjednicama prisustvuje većina njihovih članova.
Organi Fondacije donose punovažne odluke većinom glasova prisutnih članova.

SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 18.

Fondacija će u skladu sa Statutom i svojim programskim ciljevima sarađivati sa bliskim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama.

PRESTANAK I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Član 19.

Fondacija prestaje sa radom:

- na osnovu zakona
- odlukom Upravnog organa.

Član 20.

U slučaju prestanka rada Fondacije, Upravni odbor obavezno donosi odluku o raspodjeli imovine Fondacije.
Imovina se obavezno raspoređuje u humanitarne svrhe.
Ako su sredstva stečena po osnovu ugovora o finansiranju vraćaju se finansijeru.

PROMJENA STATUTA

Član 21.

O donošenju novog Statuta ili promjenama postojećeg odlučuje osnivač Fondacije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Tumačenje ovog Statuta daje osnivač.

Član 24.

Statut stupa na snagu danom upisa Fondacije u registar nevladinih
organizacija.

U Podgorici, 07. m a j 2007. godine

OSNIVAČ
Jovanović Vojin
po zakonskom zastupniku- majci
Slavici Jovanović

Član 1.

Jovanović Vojin zastupan po zakonskom zastupniku, majci - Jovanović Slavici, u želji za očuvanjem lika i djela svog rano preminulog oca, u želji da bude borac kao što je i njegov otac bio simbol borbe i pravednosti u jednom teškom istorijskom vremenu,osniva fondaciju pod nazivom:

FONDACIJA DUŠKO JOVANOVIĆ
( u daljem tekstu : fondacija )

SJEDIŠTE i adresa Fondacije je u Podgorici,ul Jerevanska br.32.

Član 2.

Fondacija je neprofitna organizacija,njen rad je javan i ista se osniva na neodredjeno vrijeme.

Član 3.

Djelatnost fondacije su sve aktivnosti koje su usmjerene na unapredjivanje novinarske profesije,posebno u oblasti istraživačkog novinarstva,što je ujedno i cilj ove fondacije kao i nagradjivanje novinara,po konkursu i pravilima koja će biti precizirana Pravilnikom o načinu rada i javno objavljena u sredstvima javnog informisanja.

Član 4.

Početna imovina Fondacije je 1.000 ,00 ( hiljadu ) eura.

Član 5.

Predsjednik Upravnog odbora i ujedno ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Fondacije je Osnivač Jovanović Vojin zastupan po zakonskom zastupniku-majci Slavici Jovanović,sa adresom ul. Jerevanska br.32-Podgorica.

Član 6.

Članovi Upravnog odbora su:

Ražnatović Mihailo nastanjen na Cetinju-ul.Njegoševa br.18;
Raičković Ranko JMB nastanjen u Podgorici-ul.Miljana Vukova br. 14;
Raičković Snežana JMB nastanjena u Podgorici- ul.Miljana Vukova br.14 i
Novaković Jelena JMB nastanjena u Podgorici-IX Crnogorske br.7.


U Podgorici,06. maj 2007 godine. OSNIVAČ

Jovanović Vojin
po zakonskom zastupniku- majci
Slavici Jovanović