IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Olivier Ba­sille je du­go­go­di­šnji di­rek­tor Re­por­te­ra bez gra­ni­ca za Bal­kan i EU, a ka­ri­je­ru je po­čeo kao no­vi­nar u Bri­se­lu, na­kon di­plo­me na uni­ver­zi­te­tu.

U fo­kus cr­no­gor­ske jav­no­sti do­spio je na­kon što su Re­por­te­ri bez gra­ni­ca, po­zna­ta me­đu­na­rod­na or­ga­ni­za­ci­ja za me­dij­ske slo­bo­de, pro­šle go­di­ne ob­ja­vi­la iz­vje­štaj po ko­me je Cr­na Go­ra me­đu naj­lo­ši­je ran­gi­ra­nim evrop­skim dr­ža­va­ma po pi­ta­nju me­dij­skih slo­bo­da. Ba­zil je od­luč­no bra­nio taj iz­vje­štaj, iako je Vla­da Cr­ne Go­re iz­no­si­la raz­ne op­tu­žbe.