IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

ME­ĐU­NA­ROD­NA NO­VI­NAR­SKA NA­GRA­DA FON­DA­CI­JE „DU­ŠKO JO­VA­NO­VIĆ” SI­NOĆ SVE­ČA­NO URU­ČE­NA EN­DR­JUU HI­GIN­SU

Mi­lu­ti­no­vić je Hi­gin­su uru­čio ček od 20.000 eura i zlat­nik sa li­kom po­koj­nog Du­ška Jo­va­no­vi­ća, je­di­nog no­vi­na­ra ko­ji je ubi­jen u Cr­noj Go­ri

Ame­rič­ki no­vi­nar En­dr­ju Hi­gins pri­mio je si­noćpr­vu me­đu­na­rod­nu no­vi­nar­sku na­gra­du Fon­da­ci­je „Du­ško Jo­va­no­vić”, is­ti­ču­ći da je po­no­san što je pr­vi po­sle­nik jav­ne ri­je­či ko­ji je do­bit­nik pri­zna­nja usta­no­vlje­nog u znak sje­ća­nja na ubi­je­nog ured­ni­ka i di­rek­to­ra „Da­na”.

Opširnije...